วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

อิตฺถีธุตฺโต สุราธุตฺโต อกฺขธุตฺโต จ โย นโร
ลทฺธํ ลทฺธํ วินาเสติ ตํ ปราภวโต มุขํ
คนใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน
ย่อมล้างผลาญทรัพย์ที่ตนได้แล้ว ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งผู้ฉิบหาย
อกฺขธุตฺตํ อปายมุขํ
การพนัน เป็นทางแห่งความเสื่อม