วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

อกฺขธุตฺตํ อปายมุขํ
การพนัน เป็นทางแห่งความเสื่อม

ไม่มีความคิดเห็น: